Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP
Central Themes For a Unit On Korea - Baskı Önizleme

+- Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP (https://www.korea-fans.com/forum)
+-- Forum: KOREA (한국) (https://www.korea-fans.com/forum/forum-korea-54620-44397.html)
+--- Forum: About Korea (https://www.korea-fans.com/forum/forum-about-korea--1122.html)
+---- Forum: About Korea (https://www.korea-fans.com/forum/forum-about-korea.html)
+---- Konu Başlığı: Central Themes For a Unit On Korea (/konu-central-themes-for-a-unit-on-korea.html)

Sayfalar: 1 2


Central Themes For a Unit On Korea - first genius - 16-08-2015

Central Themes For a Unit On Korea
[Resim: MW4n9M.gif]


Charles K. Armstrong
Kore Vakfı Sosyal Bilimler Dalı Kore Çalışmaları Alanında Doç. Dr., Kolombiya Üniversitesi


Kore’nin Fiziki Ve Kültürel Çevresi

Fiziki Çevre

Kuzeydoğu Asya’nın doğu kenarında bir yardımada olması sebebiyle Kore’nin pozisyonu ülkenin sosyal, siyasal ve kültürel tarihi açısından belirleyici unsurdur.

Kore yarımadasında medeniyet, komşular Çin, Kuzeydoğu Asya’nın diğer kültürleri ve Japonya ile etkileşim sonucunda oluşmuştur.

İklim ve topografya Kore’nin tarihsel gelişimi üzerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Kore yarımadası özellikle kuzeyde dağlık bir yapıya sahiptir. Arazi yüzde 20’den daha az oranda tarım için uygundur.

Kore iklimi karasal özellik göstererek kuzeydoğusundaki Amerika Birleşik Devletleri iklimine benzer, ancak Asya’nın yağmuru muson rüzgarları etkilidir. Kışları soğuk, kuru bir hava ve şiddetli yağış etkili olup yazları sıcak ve nemlidir.

Japonya ve Çin’deki kadar, Kore’de de temel gıda ıslak çeltik alanlarda geleneksel şekilde yetiştirilen pirinç olmuştur. Zor topoğrafya ve elverişsiz iklim koşulları ile nüfusun nispeten az olduğu alanlarda ve küçük köy topluluklarında ıslak pirinç tarımına aşırı emek verilmektedir. Sosyal kaynaşma çerçevesinde Kore’nin geleneksel davranışları Çin’deki Konfüçyüsçülükten etkilenmiştir.

English

by Charles K. Armstrong
The Korea Foundation Associate Professor of Korean Studies in the Social Sciences, Columbia University


Korea in Its Physical and Cultural Environment

Physical Setting

Korea's position as a peninsula on the eastern edge of Northeast Asia has determined much of its social, political, and cultural history.

Civilization on the Korean peninsula has developed in close interaction with neighboring China and other cultures on the Northeast Asian mainland, and with Japan.

Topography and climate have also been important influences on Korea's historical development. The Korean peninsula is very mountainous, especially in the north. Less than 20 percent of the land is suitable for cultivation.

The Korean climate is continental, similar to the northeastern United States, but with the precipitation patterns of monsoon Asia. Winters are cold and dry, summers hot and humid with heavy rainfall.

As in Japan and much of China, the staple food in Korea has traditionally been rice, cultivated in wet paddy fields. Labor-intensive wet-rice agriculture, combined with this difficult topography and climate, meant that most of the Korean population was concentrated into relatively small areas and into tight-knit village communities. Social cohesion in traditional Korea was reinforced by norms of behavior strongly influenced by Confucianism from China.RE: Central Themes For a Unit On Korea - first genius - 16-08-2015

Kültürel Ekiler

[Resim: 7PZ08L.jpg]

Yedinci yüzyılda Kore yarımadasındaki politik birleşmeden yirminci yüzyıla kadar Kore’de merkezi monarşi sistemi görüldü. Bir kral tarafından yönetilmiş ve en azından on dördüncü yüzyıla kadar soya dayalı güçlü bir aristokrasi var olmuştur.

Japonya’daki askeri sınıfın aksine Kore’deki askeri sınıflar on dördüncü yüzyıldan sonra sosyal statülerini kaybetmişlerdir.

Kore’de birkaç tane etnik azınlık bulunmaktadır.

Kore dili, Japon dili ve Moğol dili ile birlikte Ural dil ailesinin bir üyesidir. Sinitic ailesinin bir üyesi olan Çinceden oldukça farklıdır. Kore lehçesine nispeten küçük farklılıklar vardır ve dil günümüzde oldukça tekdüzedir.

Uzun süreler boyunca Kore yarımadasında var olan siyasal, dilsel ve etnik bütünlük zamanla Kore halkı arasında ulusal kimlik ve farklılık konusunda güçlü bir duygu oluşturmaya başladı.

Kore’nin kuzeyde Çin ile uzun bir kara sınırı, kuzeydoğusunda Rusya ile daha kısa bir sınırı bulunmaktadır ve dar boğazın karşısında Japonya’nın adaları bulunmaktadır.

Tarih aracılığıyla görüyoruz ki Kore büyük ölçüde Çin uygarlığından etkilenmiştir. Geleneksel dönüşüm süresi zarfında Çin devlet dairesi modelleri, sanatsal yapılar, dinsel içerikler, yazı dili Koreli formlara dönüştürülerek alınmıştır.

Japonya’da Kore’de güçlü bir kültürel etki bırakmıştır.

Koreliler Çin’in Budizm, Taoizm ve Konfüçyanizm’ini kabul etmelerine rağmen, ölülerin ruhlarının doğa ile etkileşim içinde olduğuna inanılmış yerli halkın dini ya da Şamanizm Kore’de bir çok insan arasında popüler olmaya devam etmiştir. Yirminci yüzyıldan itibaren Hristiyanlık da yaygın olarak görülmeye başlamıştır.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar Batı’nın Kore’ye çok az bir etkisi olmuştur. Kore 1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında Batılı emperyalist güçler tarafından değil Japonya gibi Asyalı emperyalist güçler tarafından sömürge haline getirilmiştir.

Japonya 1894-1895 yıllarında Kore’de hakimiyet sağlamak için Çin ile savaşmış ve 1910’da Kore’yi kendi topraklarına katmıştır. Japonya’nın sömürgeciliği Dünya Savaşı sonunda 1945’lerde sona erdi.

Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kore’de siyasi ve kültürel yönden büyük bir etkisi olmuştur.

English

Cultural Influences

From the political unification of the Korean peninsula in the seventh century C.E. until the twentieth century, Korea was a centralized monarchy, ruled by a king, and until at least the fourteenth century Korea also had a powerful hereditary aristocracy. Unlike the warrior class in Japan, the military in Korea lost its elevated social status after the fourteenth century.

There are few ethnic minorities in Korea.

The Korean language is part of the Uralic family of languages, along with Japanese and Mongolian. It is quite different from the Chinese language, which is a member of the Sinitic family of languages. There are relatively minor differences in dialect found in Korea, and the language today is quite uniform. (See further discussion of the Korean spoken and written language below.)

The political, linguistic, and ethnic unity of the Korean peninsula over a long period of time has created a strong sense of national identity and distinctiveness among the Korean people.

Korea shares a long land border with China to the north, a much shorter border with Russia to the northeast, and across a narrow strait to the southeast are the islands of Japan.

Through much of its history Korea has been greatly influenced by Chinese civilization, borrowing the written language, arts, religions, and models of government administration from China, and, in the process, transforming these borrowed traditions into distinctly Korean forms.

Korea has in turn exerted a strong cultural influence on Japan.

Although Koreans have adopted Buddhism, Taoism, and Confucianism from China, native folk religion or shamanism, which involves communicating with the spirits of nature and the dead, has been and remains popular among many ordinary people in Korea. Since the early twentieth century Christianity has also been widely practiced.

Korea had very little influence from the West until the latter half of the nineteenth century. Korea was colonized not by Western imperialist powers in the late 1800s and early 1900s but by Japan, an Asian imperialist power. Japan fought China for dominance in Korea in 1894-95 and annexed Korea in 1910. Japanese colonialism ended in 1945 at the end of World War II. (See further discussion of Korean history below.)

Since World War II the United States has been a major political and cultural influence in South Korea.RE: Central Themes For a Unit On Korea - first genius - 16-08-2015

Stratejik Pozisyon ve Milli Bölünme

Kore modern zamanlarda Çin, Rusya ve Japonya’da dahil olmak üzere rakip bölgesel güçler arasında stratejik rekabet konusu olmuştur.

Japonya’nın 1910-1945 yılları arasındaki 35 yıllık sömürge yönetiminin ardından Kore II. Dünya Savaşı sonunda Amerikan ve Sovyet bölgesi olarak ikiye ayrıldı.

Bütün Kore yarımadası üzerinde birleşik bir hükümet kurma çalışmaları başarısız olduktan sonra 1948 yılında işgal bölgeleri Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) olarak ikiye ayrılmıştır.

İki devlet 1950-1953 yılları arasında birbirlerine karşı acımasız olarak savaştı ancak halan bölünmüş iki ülke olarak savaş iki tarafından belirgin bir zaferi olmadan sonuçlanmıştır.

İki ülke arasından soğuk savaşın sona ermesi, Kuzey Güney uzlaşma yönünde hamleler atılmasına karşın silahlı ateşkes gergin bir durumda mevcut olmakta, karşılıklı iki düşman devlet olarak bölünmüşlerdir.


English

Strategic Position and National Division

In modern times Korea has been the object of strategic rivalry among competing regional powers, including China, Russia, and Japan.

After a thirty-five year period of Japanese colonial rule between 1910 and 1945, Korea was separated into American and Soviet zones of occupation at the end of World War II.

Attempts to create a unified government over the whole Korean peninsula failed, and in 1948 these occupation zones became, respectively, the Republic of Korea (South Korea) and the Democratic People's Republic of Korea (North Korea).

The two Korean states fought a brutal war with each other between 1950 and 1953, but the war ended without a decisive victory for either side and with the country still divided.

Despite the end of the cold war and tentative moves toward North-South reconciliation, Korea remains divided into two mutually hostile states, existing in a tense condition of armed truce.RE: Central Themes For a Unit On Korea - first genius - 16-08-2015

Geleneksel Kore

Bağımsızlık Ve Kimlik

1910 yılında Japonya ilhakından önce, on üçüncü yüzyılda Moğolların dolaylı üstünlüğü ve onuncu yüzyılın başlarındaki iç savaş haricinde Kore’de kesintisiz bir siyasi bağımsızlık ve bütünlük 1.000 yıldır yaşanmıştır.

Japonya, Vietnam ve Asya’daki diğer ülkelerde olduğu gibi Kore hanedanları Çin’i medeniyetin merkezi kabul etmişler Çin İmparatoru’na sembolik olarak haraç ödemişlerdir. Ancak Kore uygulamalarında Çin’den bağımsız Çin modellerine kısmen dayalı kendine özgü kültür ve politik bir sitem geliştirmiştir.

Geleneksel olarak Kore’nin önemli özellikleri yirminci yüzyılda da kalmış ve belli bir seviyeye kadar günümüzde de görülebilmektedir. Bunlar:

*Çin’e kültürel yakınlık duygusu
*Geleneksel dönüşüm paylaşımı
*Dış etkilere ve tecrite eğilim kısıtlı
*Sosyal istikrar ve hiyerarşik düzen


English

Traditional Korea

Independence and Identity

Prior to Japanese annexation in 1910, Korea experienced over 1,000 years of almost uninterrupted political independence and unity, with the exception of indirect rule by the Mongols in the thirteenth century and a period of civil war in the early tenth century.

Like Japan, Vietnam, and a number of other states in Asia, successive Korean dynasties acknowledged China as the center of civilization and paid symbolic tribute to the Chinese emperor on a regular basis. But in practice Korea was independent of China and developed its own distinct culture and political systems, based in part on Chinese models.

A number of important characteristics of traditional Korea remained well into the twentieth century, and to some extent can still be seen today. These include:

*a sense of cultural closeness to China;
*the transformation of borrowed traditions;
*limiting of outside influences and tendency toward seclusion;
*social stability and hierarchyRE: Central Themes For a Unit On Korea - first genius - 16-08-2015

Çağdaş Koreİki Kore

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) bu gün kişi başı yıllık geliri 10.000 ABD doları olan refah seviyesi yüksek bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ya da Almanya gibi gelişmiş ülkeler arasında daha az varlığa sahip orta düzeydeki Portekiz, İspanya ve Yunanistan ile eşit seviyededir. Ayrıca gelişmekte olan bir demokrasiye sahiptir,

1990’ların başlarında askerlere kapalı kuralı konulmuş ve temsili bir sivil demokrat hükümet yönetime geçmiştir.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Kuzey Kore) ekonomisi 1960’larda hatta 1970’lerin başlarına kadar her ne kadar Güney’den önde olsa da, son yıllarda büyük bir ekonomik sıkıntı yaşadı, ülke 1990’ların başlarında şiddetli bir kıtlık süresi geçirdi.

Kuzey Kore’nin hükümeti Sovyet Birliği’nden ödünç alınan Leninist ilkelerine dayalı 1945 yılındaki kuruşundan 1994 yılında Kim’in ölümüne kadar Kim II Sung liderliğinde tek partili bir rejim özelliği gösterdi.

1953 yılında Kore Savaşı’nın sonunda Kore Coğrafyası tamamen harap haldeydi. Miyonlarca hayatın yitip gitmesine ek olarak iki Kore’de de harap bir ekonomik altyapı ile yerinden edilmiş milyonlarca insan ve savaştan geriye kalan yüz binlerce yetim bölgeyi kuşattı.

1953 yılında Güney Kore dünyanın en fakir ülkelerinden biri oldu. Savaş sonrası yeniden yapılama için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve diğer Batılı ülkelerden yapılan ekonomik yardım büyük miktarda yaraları sarsa da ekonominin ileri adım atması için 1960’lara kadar etkili olamadı. 1961’deki sivil hükümet Tümgeneral Park Chung Hee liderliğindeki bir darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı, 1979 yılında öldürülmesine kadar Güney Kore’yi yönetmiştir.

English

Contemporary Korea

The Two Koreas

The Republic of Korea (South Korea) today is a prosperous nation with a per capita annual income of around $US 10,000, putting it in the middle ranks of developed nations–less affluent than the United States, Japan, or Germany, but on par with Portugal, Spain, and Greece.

It is also a developing democracy, having thrown off military rule in the early 1990s and maintaining a representative civilian democratic government.

The Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), although ahead of the South economically until the 1960s or even the early 1970s, has suffered great economic hardship in recent years, and went through a period of severe famine in the mid-1990s.

North Korea’s government is a single-party state established along Leninist principles borrowed from the Soviet Union, and was under the leadership of Kim Il Sung from its founding in 1945 until Kim’s death in 1994. After Kim Il Sung’s death, leadership passed to his son Kim Jong Il.

At the end of the Korean War in 1953, both Koreas lay utterly devastated. In addition to the loss of millions of lives, the two Koreas were beset with a ruined economic infrastructure, millions of displaced persons, and hundreds of thousands of war orphans.

South Korea in 1953 was one of the poorest countries in the world. Despite a huge amount of economic assistance from the United States, the United Nations, and other Western countries for post-war reconstruction, the South Korean economy did not really begin to pick up again until the early 1960s. In 1961 the civilian government was removed in a coup led by Major General Park Chung Hee, who ruled South Korea until his assassination in 1979.RE: Central Themes For a Unit On Korea - alquenti - 16-08-2015

İki Kore'nin Bugünki Ekonomik ve Siyasi Kalkınması

Güney Kore

- Park Chung Hee döneminde olağanüstü ekonomik büyüme ve siyasi diktatörlükte derinleşme görüldü. 1970 ve 1980'lerde Kore ve Tayvan, Hong Kong, Singapur'un yeni sanayileşmesiyle Doğu Asya ülkelerinin ''Küçük Ejderhalar''ı olarak biliniyorlardı.

-Park'ın ölümüyle yönetime Güney Kore ordusunun kontrolünde olarak Chun Doo Hwan getirildi.

-Devam eden ekonomik büyüme ve Güney Kore'nin uluslararası yükselen durumuna rağmen 1988 Seul Olimpiyatları'ndan sonra Chun'un diktatörlüğüne karşı protestolar 1980'ler boyunca sürdü. Chun 1987 yılında istifa etti. Kim Young Sam ve Kim Dae Jung uzun süre iktidar için mücadele etti ve onun askerlik arkadaşı Roh Tae Woo yerini aldı.

-1992 yılında Kim Young Sam, 1961 askeri darbesinden bu yana Güney Kore'nin ilk sivil cumhurbaşkanı seçildi, Roh Tae Woo iktidar koalisyonuna katıldı.

-Aralık 1997'de diğer bir başkanlık seçimi Güney Kore ve diğer birçok Asya ülkesinin ekonomilerini sarsan yıkıcı bir mali kriz ortaya çıkardı. Bu zaman Kim Dae Jung başkanken Park Chung Hee dördüncü başkanlık girişiminde bulundu.

-Kim Dae Jung'un başkanlığında Güney Kore ekonomisi 1997-98 mali krizinden önemli bir kazanımla demokratik kurumlarını daha geliştirdi. Güney Kore, Kuzey Koreyle angajman politikası izledi.


English

Economic and Political Development in the Two Koreas Today

South Korea

-The Park Chung Hee era saw both extraordinary economic growth and deepening political dictatorship. In the 1970s and 1980s Korea was known as one of the four "Little Dragons" of newly industrialized East Asian countries, which also included Taiwan, Hong Kong, and Singapore.

-After Park’s death and a brief period of civilian rule, South Korea was again brought under the control of the military, this time under General Chun Doo Hwan.
-Despite the continued economic growth and rising international stature of South Korea, culminating in the 1988 Seoul Olympics, protests against Chun’s dictatorship grew throughout the 1980s. Chun stepped down in 1987 and was replaced by his close comrade-in-arms, Roh Tae Woo, who was elected president in a closely fought race against two long-time political dissidents, Kim Young Sam and Kim Dae Jung.

-In 1992, Kim Young Sam, who had by then joined Roh Tae Woo’s ruling coalition, was elected South Korea’s first civilian president since the 1961 military coup.

-Another presidential election was held in December 1997, amidst a devastating financial crisis that deeply shook the economies of South Korea and several other Asian countries. This time Kim Dae Jung was elected president, his fourth attempt at the presidency since 1971, when he was defeated by Park Chung Hee.

-Under Kim Dae Jung’s presidency the South Korean economy made a substantial recovery from the 1997-98 financial crisis, democratic institutions were further developed, and South Korea pursued a policy of engagement and dialogue with the North.RE: Central Themes For a Unit On Korea - alquenti - 16-08-2015

Kuzey-Güney İlişkileri

-Kuzey Kore Sovyetler Birliği, Çin ve birçok Doğu Avrupa ülkesinin dışarıdan yardımlarını alarak savaşta tahrip edilmekten kurtarıldı. Kuzey'in ekonomisi Güney'e göre daha çabuk iyileşti ve 1950'lerin sonlarında Kuzey Kore dünyanın en hızlı ekonomik büyüme oranına sahip oldu.

-1960'larda Kuzey Kore lideri Kim Il Sung Çin ve SSCB arasında gelişen çatışmaya bulaşmaktansa bir Juche politikası olan ''özgüven''i savunmaya başladı. Kuzey Kore tamamen izole değildi, dış yardım almaya devam etmesine karşın ekonomik açıdan kendine yeterlilik politikası izlemiştir.

- Kuzey Kore, Çok geleneksel Kore, yabancılar gibilerle dışarı seyahati sıkı kısıtladılar. Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki geleneksel Kore gibi Çin olmuştur.
-Sonra, Doğu Avrupa komünist devletleri çöktü Sovyetler Birliği 1989- 90 yılında parçalandı birçok gözlemci Kuzey Kore davasını takip edeceğini öngördü. Alman Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya), Doğu Almanya'nın absorbe edilip birleşmesi gibi çok daha varlıklı Güney'in için Kuzey Kore çöküşüyle absorbe olmasını önerdi.

-Ama böyle bir senaryo ortaya çıkmadan Kuzey Kore'nin lideri Kim İl Sung ölümüyle ciddi ekonomik sıkıntı oluştu Kuzey Kore rejimi yirmi birinci yüzyılda yerde kaldı. Kim Il Sung'un büyük oğlu Kim Jong Il,ardından Kuzey Kore'nin planlanmış lideri olarak değiştirildi.

-Böyle bir yoksullaşmış ve izole bir rejim dünyanın geri kalanı ile temas dışında olarak ne kadar uzun ömürlü olabilir, tahmin etmek mümkün değildir. Ancak Kuzey Kore yüzyılın başında derin ekonomik sıkıntı yaşamasına rağmen hiçbir siyasi çöküş ya da önemli bir değişim belirtisi göstermedi.

English

North-South Relations

-North Korea also recovered from the destruction of war with a great deal of outside assistance, in the North’s case from the Soviet Union, China, and several Eastern European states. The North’s economy recovered more quickly than the South’s, and in the late 1950s North Korea may have had the fastest economic growth rate in the world.

-In the l960s North Korean leader Kim Il Sung began advocating a policy of juche, or "self-reliance," partly to avoid becoming entangled in the growing conflict between China and the USSR. Although North Korea was not completely isolated and continued to receive some outside aid, it generally pursued a policy of economic self-sufficiency.

-Much like traditional Korea, North Korea tightly restricted travel in and out of Korea and North Koreans’ contacts with foreigners. Also like traditional Korea, North Korea’s closest ally has been, and remains, China.

-After the East European communist states collapsed and the Soviet Union disintegrated in 1989-90, many observers predicted that North Korea would follow suit. The absorption of East Germany into the German Federal Republic (West Germany) suggested that a similar kind of unification could occur in Korea, with the collapse of North Korea and it absorption into the far more affluent South.
-But such a scenario did not occur, and despite grave economic hardship and the death of North Korea’s leader Kim Il Sung, the North Korea regime remained in place into the twenty-first century. Kim Il Sung was replaced as leader by his eldest son Kim Jong Il, a succession that North Korea had been planning for decades.

-How long such an impoverished and isolated regime can last, seemingly so out of touch with the rest of the world, is impossible to predict. But by the turn of the century North Korea showed no noticeable sign of political collapse or even significant change, despite years of profound economic hardship.RE: Central Themes For a Unit On Korea - alquenti - 16-08-2015

Günümüzde Kore ve Dünya

-Kore kültürel ve dini yaratıcılıkla, özellikle Doğu Asya'daki ticaret bakımından önemli bir kaynak, dünya sahnesinde ekonomik alanda önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

-Ayrıca Kore "küçük ülke" olup: 46 milyon kişi ile, Güney Kore tek başına ortalama bir Avrupalı ulustan daha büyüktür. Kore arazisi yaklaşık İngiltere'nin büyüklüğündedir.

-Kuzey ve Güney Kore'nin birleştirilmiş nüfusü Britanya ve Fransa'dan yaklaşık 70 milyon fazladır.

-Ayrıca, Kore kökenli beş milyondan fazla insan diğer ülkelerde yaşıyor. En çok denizaşırı olup Çin (iki milyon), Amerika Birleşik Devletleri (bir milyondan fazla), Japonya (700.000) ve eski Sovyetler Birliği devletlerinde (500.000) Koreli bulunmaktadır.

-Modern zamanlarda Kore, iki süper güç olan ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin merkezinde olmuştur.   Kore'nin şu anki bölünmesi bu rekabetin sonucu ama dışarıda Kore'ye özgü bir sorun olan soğuk savaş olarak bilinir.

-İki Koreli devlet arasındaki askeri çatışma ve düşmanlık ağır silahlı olması ile, Doğu Asya'nın geri kalanı için yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer ülkeleri adına büyük bir endişe kaynağıdır.

-İki Kore birçok farklılığa rağmen hem ortak bir tarih ve kültürel mirasa dayanarak modern sanayi toplumları inşa etmişlerdir.

- Değeri yüksek olan aile, sosyal dürüstlük ve eğitim üzerine Kore'nin Konfüçyüs gelenekleriyle ilişkili ortak mirasa sahiptir.

-İki Kore'nin günün birinde görülecek olan kalıntısı birleşik olsun olmasın ne şekilde mevcut bölünmesi çözümlenir; Kore uzun yıllar, Doğu Asya işlerinde önemli ve ayrılmaz bir parça olmuştur aynı zamanda dünya meselelerinde giderek görünür hale gelmektedir.


English

Korea and the World Today

-Korea, long an important source of cultural and religious creativity and commercial trade in East Asia, has become an important player on the world stage today, especially in the economic realm. With neither the economic stature of Japan nor the military might and population of China, Korea (at least South Korea) is nevertheless a major trading nation and participant in global affairs.

-Nor is Korea a "small country": with 46 million people, South Korea alone is larger than an average European nation. In land area Korea is about the size of Britain.

-The combined population of North and South Korea is nearly 70 million, larger than Britain or France.

-Furthermore, more than five million people of Korean descent live in other countries. The largest overseas Korean communities are in China (two million), the United States (over one million), Japan (700,000) and the states of the former Soviet Union (500,000).

-In modern times Korea has been at the center of rivalry between regional great powers and between the two superpowers, the United States and the Soviet Union. Korea’s current division is a result of that rivalry, but has outlasted the cold war as a problem unique to Korea.

-The hostility and potential for military conflict between the two heavily armed Korean states is a cause of great concern for the rest of East Asia, as well as for the United States and other countries in the world.

-Despite their many differences, the two Koreas have both built modern industrial societies on the basis of a common history and cultural heritage.

-The high value placed on family, social propriety, and education are part of that heritage, closely associated with Korea’s Confucian traditions.

-Whether and in what form the two Koreas may one day be unified remains to be seen, but however the current division is resolved, Korea has long been an important and integral part of East Asian affairs, and is becoming increasingly visible in world affairs as well.RE: Central Themes For a Unit On Korea - hook blade - 16-08-2015

Konu için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık... Smile


RE: Central Themes For a Unit On Korea - meryemgündüz - 16-08-2015

Konu için teşekkürler. (: