yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Philosophy in Korean Society
#1
Philosophy in Korean Society

[Resim: 5fjg.jpg]

Bir toplumun düşüncesini ve dünyaya bakış açsını belirleyen felsefi düşünceler ve akımlar Uzakdoğu toplumunun geneline baktığımızda olduğu gibi, Kore toplumunu da etkisine almış ve tarih boyunca farklı düşüncelerin ve sentezlerin mensubiyetinde yaşamıştır. Kore toplumunun felsefi düşüncesi ve yaşayışı incelenecek ise diğer çoğu toplumda da olduğu gibi din öğesini de ele almak ve bağlantıları ortaya koymak gerekir.

Düşünüldüğü gibi Taoizm, Budizm, Konfüçyüsçü lük gibi akımlar temelinde bir din değil felsefi bir düşüncedir. Bu düşüncelerin kurucularından sonra gelen öğrencileri tarafından dinsel öğelerin içine katılmasıyla bir din halini almıştır. Bundan dolayı da başta bu üç akım hem din olarak hem de felsefi bir görüş olarak günümüz insanının kendi hayatında uyguladığı önemli olgu ve değerlerden olmuştur.

TARİH ÖNCESİ DÖNEM

Kore toplumunun Arkeolojik araştırmalardan yola çıkılarak, Jeulmun çömlekçilik döneminde (M.Ö 8000-1500) bir ulus halini aldığı düşünülmektedir. M.Ö 4000’li yıllara doğru Orta Asya’dan göçen Tuyur kabileleri, Kore’nin Kuzeyindeki Mançurya bölgesine yerleştiler ve ilk medeniyetlerini burada kurdular. Bu dönemde Kore insanı doğayı gözlemleyerek kendine bir görüş ve din belirleme çabası içine girişmiş ve metafiziği fazlasıyla kullanmıştır. Doğada olan çoğu şeye Mısır ve Yunan mitolojisinde olduğu gibi bir ruh ve tanrı atfetmiş bunlar doğrultusunda yaşamlarını sürdürmüş, başta Şamanist ve Taoist öğelerin etkisinde kalmış, yaşamsal olgu ve değerlerini bu doğrultuda belirlemişlerdir. Bu dönem felsefesi ile ilgili fazla bir bilgi sahibi olmamakla birlikte Kore mitolojisinden yola çıkarak bir şeyler söylemek mümkün. Hananim (En yüce, en güçlü tanrı), Hahim (Gökyüzü tanrısı), Hwanın (Cennet ve toprağın imparator tanrısı), Hwanung (Hwanın oğlu) gibi tanrı ve ruhlar, insanüstü kavramlar, bu dönem toplumunun oluşturduğu metafizik içerikli ögelerdir. Sözlü gelenek yoluyla nesilden nesille aktarılan bu isimler ve efsaneler günümüzde bu dönem insanın yaşayışını ve ritüellerini öğrenmemizde çok önemli bir kaynak oluşturmakta ayrıca Uzakdoğu toplumunda sıkça görülen yüceltme arzusunun geçmişini de ortaya koymada önemli bir rol oynamaktadır. En açıklayıcı şekliyle bu dönem temel felsefesini insanüstü ögelerden alır.

ANA ÖĞRETİ TAOİZM

Kore toplumu tarih boyunca hep farklı milletlerin görüşlerinden etkilendi ve bu görüşlerin temel ritüellerine göre hayatını idame etti. Bu görüşlerin en başında, Neo-Konfüçyüsçü lük ve Budizm gibi akımları da etkilemiş olan Taoizm gelir. Çoğu kişi Taoizm’i Çin dini geleneğine ait en orijinal öğreti olarak görür.

Doğum tarihi tartışmalı olmakla birlikte M.Ö 6. YY da yaşadığı düşünülen ve Taoculuk fikrinin anlaşılmasını sağlayan Çinli filozof Laozi (Lao Tzu), bu akımın efsanevi lideri olarak görülür, düşüncelerinde dönemin diğer akımlarından daha farklı bir bakış ve dil benimsemiştir. Eylemsizliği öğretisinin ana temasına koymuş ve her şeyin fazlasını reddederek, fazla bilginin ve davranışın gereksiz olduğunu, insanı yanlış durumlara sürükleyeceğini iddia etmiştir. Çağdaşı olan Konfüçyanist Felsefe ile ters düşmüş ve kesin olarak reddetmiştir, efsaneye göre Konfüçyanist Felsefenin kurucusu Konfüçyüs, Laozi’yi hocası olarak görmekteydi ve bazı konularda Laozi den yardım almaktaydı ancak Konfüçyüs, ölümünden kısa bir süre önce Tao’yu ve öğretisini reddederek, iki akımın zıtlığını ve farklılığını ortaya koymuştur. Laozi, Dil ve anlatım yönünden anlaşılması zor olan, 81 bölüm ve bu bölümlerin açıklamalarından oluşan, Taoizm’in en temel yazıtı Tao Te Chıng adlı eseri yazmış ve Tao’yu tanımlamaya çalışmıştır. Yorumu fazlasıyla zor olan bu eser Taoizm’in temel dayanaklarını ortaya koyarak anlaşılmasını sağlamıştır. Bu eserde Laozi Tao’yu şöyle tanımlar;

En güzel öğreti bile Tao'nun kendisi değildir.
En güzel isim bile onu tanımlamakta yetersizdir.
Tao kelimeler olmadan deneyimlenebilir
ve bir isim olmadan bilinebilir.
Kişinin hayatını Tao'ya göre idaresi
kişinin hayatını pişmanlıklar olmadan yönetmesidir;
kişinin içindeki bu potansiyeli anlamak
herkesin yararınadır.

Kişinin hayatını bu şekilde yaşaması için
kelimeler ve isimler gerekmez, ama
tarif etmek için kelimeler ve isimler kullanılır ki
hakkında konuşmakta olduğumuz yolu,
bireyin yaşamayı seçmek isteyebileceği
diğer yollarla karıştırmadan
daha iyi açıklayabilelim.
Tao’nun görünümleri
bilgi, entelektüel düşünce ve kelimeler sayesinde bilinir,
ama bu tür entelektüel bir amaç olmadan
Tao’nun kendisini tecrübe edebilmeliyiz.

Bilgi ve tecrübe gerçektir,
ama gerçek, karmaşıklık yaratıyor gibi görünen
birçok biçime sahiptir.

Uygun yöntemleri kullanarak
kendimizi
bu karmaşıklık bariyerlerinin ötesine uzatır
ve Tao'yu böyle tecrübe ederiz… (Tao Te Chıng 1. Bölüm Tao’nun anlamı)


Buna göre Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonlu ve sonsuz olandır. Ontolojik olarak Taoizm incelendiğinde, Laozi dünya varlığını reddeder ve her şeyin bir Tao olduğunu savunur ona göre Tao her şeydir, o gerçek varlıktır ve ona uymak gerekir Tao’ya uyan kişinin, Tao; varlığının, varlığı olur ve ona gerçeği kazandırır. Ancak buna karşılık olarak Laozi Tao Te Chıng’in bir bölümünde, varlığın yokluktan geldiğini açıkça ifade etmiş, varlığın var olmadığını var olsa da bilinemeyeceğini iddia ederek, tek gerçek varlığın Tao olduğunu öne sürmüştür. Tanrı fikri Taoizm düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Tanrı evreni keyfine göre değil belli Taolara göre yönetir ve tesadüfler yok. Kanunlar vardır. Bu düşünceye göre Tanrı’nın dahi uyduğu Tao’ya insanda uymalı ve uygulamalıdır. Sonuç olarak başından beri bahsettiğimiz Tao, en anlaşılır şekliyle Doğa düzenin ta kendisidir.
Taoizm’in beş temel esası vardır. Bunlar; Tao, De, Xiulian, Yin ile Yang ve Wu Xing (Beş element) dir. Kore toplumunu en çok etkileyen Yin ve Yang olmuştur öyle ki Joseon İmparatorluğu ve günümüzde Güney Kore bayrağında Yin ve Yang sembolü yer alır. Bu felsefenin temel düşüncesi her şeyin bir karşıtı olduğudur. Ve beş bölümde incelenir. Bunlar;

~Her şey iki kutupludur ve birbirinin karşıtıdır: Yin ve Yang kutbu.
~Kutuplar karşıtını içinde barındırır: Savaşın içinde barış veya barışın içinde savaş.
~Bağlılık ilişkisi: Her kutup ve karşıt birbirine bağlıdır.
~Karşıtların içinde karşıtlar vardır: soğuğun çok soğuk ya da az soğuk olması.
~Üreten-Tüketen ilişkisi: Her şey birbiriyle ilişki içindedir. Üretilen tüketilir. Tüketilende üretilir.
~Dönüşebilme: Sıcağın soğuğa, soğuğunda sıcağa dönmesi.

Tarihsel olarak baktığımızda Yin ve Yang ile ilgili ilk eser M.Ö 2800’lü yıllarda yazıldı. Bu bağlamda Laozi’nin Taoizm düşüncesinden uzun yıllar önce ortaya çıktı ve Taoist felsefenin bir parçası olarak görüldü. Ayrıca sonrasında gelen Neo-Konfüçyüsçü lük ve Budizm düşüncelerini de derinden etkiledi.

Kore toplumuna Taoizm’in ne zaman geldiği ile ilgili kesin bir şey söyleyemesek de en eski etkilendiği görüşün Şamanizm ile birlikte Taoizm olduğunu söyleyebiliriz. (Güncellenecek)

BUDİZM

M.Ö 6. Ya da 5. Yüzyılda Hindistan’da Brahmanizm’e bir tepki olarak ortaya çıktığı düşünülen Buda’nın kurduğu din ve felsefi görüştür.
Budizm Buda’nın ahlak üzerine kurduğu felsefi bir görüş olup aydınlanmayı, bazı şeylerin farkına varmayı ve huzur bulmayı amaçlar. Toplumda oluşan ‘’Budistler putperesttir’’ anlayışı tamamen yanlış olup Budizm’e aykırıdır. İnsanlar Buda heykeline tapmazlar heykel Buda’nın yolunu simgeler ve kişinin secdeye kapanması kendini bu yola adayacağına dair bir ritüeldir. Buda’da kendini hiçbir zaman Tanrı veya üstün bir varlık olarak göstermemiş. Aydınlanmış ve bazı şeylerin farkına varmış biri olarak yaşamıştır.

Budizm’in Theravada, Mahāyāna, Vajrayāna adında üç mezhebi vardır ve bunlar ortak olarak Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 Halkalı Nedensellik Yasası gibi öğretileri kabul ederler. Kore yarım adasına Budizm’in ilk gelişi M.S 7. Yüzyılda Birleşik Shılla dönemine rast gelir. Gelen Budizm üç mezhepten biri olan Mahayana Budizm’idir. Bu mezhep e göre Buda doğası herkesin içinde bulunur. Bunu açığa çıkarmak gerekir, bunun içinde meditasyon ve Japonya özgü olan zen gibi yöntemlere başvurulur. Budizm’in en temel öğretisi olan Sekiz Aşamalı Asil Yol Buda’nın doğasının ne olduğunu ortaya koyar.

Gerçek Bilgi
Doğru Zihniyet
Doğru Söz
Doğru Davranış
Doğru Yaşam Biçimi
Gerçek Çaba
Gerçek Dikkat
Gerçek Uyanıklık

Kore’de Budizm’in en güçlü olduğu dönem Goryeo (Koryo) Hanedanlığı dönemindeydi. Bu dönemde Kore Budizm’inin ve felsefesinin en önemli kişileri yaşamış, pek çok tarihi tapınak bu dönemde inşa edilmiş ve Budizm’in en nadide eserleri bu toraklarda ortaya konmuştur. Aynı zamanda toplumsal yapıda ciddi etkilerde bulunmuş her zaman doğruyu ve gerçeği arayan bir toplum oluşturulmaya çalışılmıştır. 14. Yüzyılda Joseon Hanedanlığının kurulmasına değin Budizm Kore’nin en önemli dini ve felsefi görüşü olmuştur. Günümüzde de Kore’de en fazla mensup nüfusa sahip din ve felsefi görüş olma özelliğini taşır.

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK

Çin bilgesi, Filozof, siyasal yönetici ve büyük öğretmen Konfüçyüs M.Ö 551 yılında Lu kentinde doğdu Chou hanedanlığı döneminde (M.Ö. 1027-256) Hristiyanlığın doğuşundan yaklaşık beş yüz yıl önce yaşadı küçük yaşlardayken babası ölünce annesi tarafından mütevazı koşullarda büyütüldü. Ambar bekçiliği ve kamu arazisi yöneticiliği yaptı ama asıl isteği Chou hanedanlığının kuruluşundaki ahlaki ve kültürel ilkeleri yeniden canlandırmak ve bölünmeye doğru giden ülkeyi ve toplumu tekrar birlik ve bütünlük içine sokmaktı. Otuzlu yaşlardayken kendi okulunu kurdu ve pek çok öğrenci yetiştirdi. Düşünceleriyle döneminde çok büyük bir farkındalık göstererek kralın dikkatini çekti ve zamanla bakanlık görevine kadar yükseldi. Yetmişli yaşlardayken ülkesinde kaos ortamı oluştu ve ülkesinde ayrılmak zorunda kaldı. Gittiği yerlerde düşüncelerini açıklayarak insanları kendine hayran bıraktı.

Konfüçyüs’ün düşüncelerinin çoğunu öğrencilerinin derlediği Söyleyişiler adlı eserden biliyoruz, bundan dolayı da yaşamının ve düşüncelerinin doğruluğundan ne yazık ki emin olamıyoruz. Bu esere göre en temel öğretileri; Ahlak, toplumsal düzen, sanat ve saygıdır. Düşüncesinin ana teması ise insancıl düzendir. Ona göre ülkede ve toplumda düzeni sağlamanın yolu aile kurumunun düzenine bağlıydı Ailesine ve çocuklarına merhametle yaklaşan biri diğer insanlara da merhametle yaklaşır düşüncesi hakimdi. Konfüçyüs eğitime önem vermiş ve herkes için eğitim anlayışını savunarak dönemin otoritesindeki sadece asiller ve erkekler eğitim görür anlayışına karşı bir duruş sergilemiştir. Ona göre birinin eğitim görüp bilgi sahibi olması için asil ya da erkek olması gerekmiyordu, kişi düşük sınıf dan biri olarak doğmuş olsa da kendi çabalarıyla yükselebilirdi. Ancak Konfüçyüs bu düşüncelerine karşılık olarak statülerin ve kişilerin birbirine saygı duymak zorunda olduğunu insancıl düzenin ancak bu şekilde sağlanabileceğini savunmuştur. Aynı zamanda atalara da saygı gösterilmesi gerektiğini bununla ilgili çoğu sözünde vurgulamıştır, öyle ki bir sözünde ölümden sonraki hayatın bilinmemesi gerektiğini eğer bilinirse atalara saygının ve hürmetin kalmayacağını söylemiştir. Bu sözü Konfüçyüs’ün ölümden sonrada yaşamın olduğuna inandığının ve materyalist olmadığının en büyük kanıtıdır. Konfüçyüs’e göre kesin şart olarak alçak gönüllülükle bilen insan erdemli insandı. Öğretisinin pek çok yerinde erdemli insan, büyük ve üstün insan, kutsal insan gibi terimleri kullandığını görmekteyiz, buda onun insana verdiği değerin bir göstergesi olsa gerek.

Konfüçyüs’ü anlamanın tek yolu ona kulak vermektir.

Üstat dedi ki: Yu, zihinle ilgili olan altı sözcüğü duydun mu?

Yu: "Hayır, duymadım," dedi.

- "Otur, sana anlatayım."

- "Öğrenmeye karşı bir sevgi beslemeden iyilik yapmaktan hoşlanmak, insanı basitliğe götürür. Öğrenme sevgisi olmadan bir şeyi anlamaya çalışmak, insanı karışıklığa götürür. Öğrenme sevgisi olmadan içtenliği istemek, insanı zararlı sonuca götürür. Öğrenme sevgisi olmadan doğruluğu istemek, insanı başkaldırıya götürür. Öğrenme sevgisi olmadan dayanıklı olmayı istemek, insanı gereksiz davranışlarda bulunmaya götürür. "

- Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilmeyenlerden kaçınız…

Beni de büyük öğretileriyle peşinden sürükleyen Konfüçyüs ve düşüncesi zaman içinde bazı düşünürlerin dokunuşlarıyla karşılaşmış ve Neo-Konfüçyüsçü lük ortaya çıkmıştır. Neo-Konfüçyüsçü lük, Konfüçyüsçü düşüncenin Taoizm ve Budizm’den etkilenmiş halidir ve Çin’in Song Hanedanı döneminde oluştuğu düşünülmektedir. En fazla etkilendiği görüşün Taoist görüş olduğunu ve Konfüçyüsçü düşüncenin temelinde Neo-Konfüçyüsçü düşünceyi Taoist görüşün oluşturduğunu söyleyebiliriz. En açıklayıcı şekliyle Neo-Konfüçyüsçü düşünce Uzakdoğu felsefesinin bir sentezidir. Buna rağmen kendi içinde de farklı olarak idealist ve rasyonalist fikirler ortaya çıkmıştır.

Rasyonalist görüşün en önemli temsilcisi Zhu Xi düzen prensibi (Lİ) olarak adlandırılan var oluşun temel nedeni ve kişisel varlığın düzen yapısını biçim verme düzeyinin üstünde görerek sınırsızın üst sınırı olan Taiji olarak görür. Aslında rasyonalist Neo-Konfüçyüsçü lük Taoist görüş den fazlasıyla etkilenmesine rağmen Tao’ya aykırı olarak varlığın var olduğunu kabul eder ancak insanla evren (Yüce öğreti veya Tao) arasında bölünmez bir bağın olduğunu da savunur. İdealist görüş ise varlığı reddeder. Özetle Neo-Konfüçyüsçü lük metafiziği Ontolojik, teolojik ve kozmolojik olarak incelemiş, her alanını ele almış ve böylece farklı fikirler ortaya koyarak felsefe alanına büyük katkılar sağlamıştır.

Song Hanedanı döneminde ortaya çıkan Neo-Konfüçyüsçü düşünce, Ming Hanedanı döneminin hakim görüşüydü ve Qing Hanedanı zamanında da devam etti.

Kore toplumunda Konfüçyüsçü düşüncenin hakimiyeti Joseon döneminde olmuş başta Yi Hwang olmak üzere Yi I, Park Jae-ga gibi Neo-Konfüçyüsçü düşüncenin fazlasıyla etkisinde kalmış filozoflar bu dönem Kore düşüncesine ve yaşantısına yön vermişlerdir. Ayrıca Kore’de toplum yapısını, düzenini, gelenek ve kültürünü derinden etkiledi ve Jongmyo, Seollal gibi Konfüçyüs düşüncesine ait tören ve ritüelleri Kore’nin toplum yapısına yerleştirdi.

Genel olarak Kore toplumu oluştuğu günden bugüne kadar pek çok düşünür ve bilgeyi içinde barındırmış ve başta Çin düşüncesi olmak üzere her dönemde farklı bir akımın etkisinde kalmıştır. Günümüzde de kültür ve toplumsal yapı bakımından bu akımların ve düşüncelerin tümünün bir sentezini yaşar.

Kaynak
Ahmet Can Asena: Çin Doğu Türkistan
Konfüçyüs: Analektler (Lun-yu)
Laozi: Tao Te Chıng
John Man: Kubilay Han
Çeviren
sukjong
[Resim: ca6zc.gif]
Cevapla
#2
~English~

A society's thoughts and worldly standpoint, determining the philosophical thought and currents Far East society in general when we look at, as well as Korean society also impact received and throughout the history of different ideas and synthesis of the membership lived in. Philosophical thought and life of Korean society to be examined as well as the many other religious elements in society and also addressing must put forth links.

In a State such as Taoism, Buddhism, Confucianism is not a religion based on a philosophical idea like types. This comes after one of the founders of the religious elements by students into your thoughts with the participation of a religion. Therefore, these three types of both religious as well as philosophical vision of modern man in your life has been significant fact and values applied.

PREHISTORIC PERIOD

Jeulmun pottery period Korea society (8000-1500) is considered to be received by a nation State. By the year 4000 BC to the tribes from Central Asia North Korea mean Manchuria Tuyur, gamble district, settled and built civilizations. During this period, observing nature and religion in Korea yourself a person to determine the effort undertaken and into metaphysics too. Most of the things in nature as a spirit or Egypt and Greek mythology God accidentally attributed and they continue to live their lives in accordance with the central purpose was at first and they were influenced by the elements, the vital fact and Taoist values in this direction, we can say that they set. This term is related to the philosophy of more knowledge, unfortunately, we are not, however, possible to say something from the Korea mythology. Hananim (the most exalted, the most powerful God), Hahim (God of Sky), Hwanın (the God of Heaven and Earth, the Emperor), Hwanung (Hwanın's son) as God and souls, superhuman concepts, elements of this period of society generates metaphysical content. As a result, the basic philosophy of the metaphysical and superhuman elements from this period.

TAOISM

Korea society throughout history different Nations according to the basic rituals of life affected and that their maintenance.

This is the beginning of a Neo-Confucian and Buddhism, also influenced the currents such as Taoism. Most people belong to the tradition of the original Chinese Taoism, religious doctrine. This is the first time the idea of Taoism, Chinese philosopher Laozi. Laozi, the Tao Te Ching's 81 and this unschooled in the most basic of explanations, Tao, Taoism, defines as follows;

The tao that can be told
is not the eternal Tao
The name that can be named
is not the eternal Name
According to the Administration, the lives of Tao
person's life without regrets yönetmesidir;
understanding the potential within the person
everyone's interest.


Person's life in this way to live
words and names are not required, but
It is used to describe words and names that
the way we're talking about,
an individual may want to choose to live
in other ways, without
better açıklayabilelim.

Tao views
Thanks to the knowledge, intellectual thought and words are known,
but this kind of intellectual without a purpose
We need to be able to experience the Tao itself.

The fact that knowledge and experience,
but it's the truth, complexity is creating what appears to be
It has many format.

Using the appropriate methods ourselves
This extends beyond the barriers of complexity
and Tao experience like this…
(Tao Te Ching 1. Section of the Tao)

Accordingly, rather than the metaphysical and spiritual Taoism, so basically the invisible entities. By rejecting the presence of Lao Tzu is the compiler of this science in the world, according to him, everything is a Tao Tao is everything, he defends the entity must comply with Tao to him and wake up people, the presence of the existence of the Tao. However, this opinion does not exists or the entity claims that the only real entity and Tao is 'm. If the idea of God is Taoism thought because Taoism metaphysics. Enjoy the universe according to God not according to particular Taolara manages and coincidences. There are laws. Because of this, the person must comply and must implement Taolara. As a result, the Tao is entirely metaphysical.

There are five basic essence of Taoism. These Are; Tao, De, Xiulian, Yin and Yang and Wu Xing (five elements) have been the most affecting Korea society, Yin and Yang of South Korea today that the flag of the Empire of Joseon and the Yin and Yang symbol. This philosophy is based on the idea that everything is against you. And five in the definition is examined. These Are;

Everything is the opposite of each other and the two-polarity: Yin and Yang pole.
In the opposite of the poles: the war in peace or in war, in peace.
Commitment relationship: Each pole and opposite each other.
Opposites in very cold or the cold less: critics cold.
Producing-Consuming relationship: everything is in a relationship with each other. Produced is consumed. Tüketilende is generated.
Transform into: Heat cold, accompanied by the heat.
Historically, the first related to the work of Yin and Yang, when we look at m. d. 2800 ' written in. In this context, Laozi's Taoism and Taoist philosophy the idea many years ago was seen as a part of the output. In addition, a Neo-Confucian and Buddhism came in the aftermath of the thoughts.

Korea society, Taoism has a precise details about when the söyleyemesek contact with the former Minister to say that Taoism and shamanism.

BUDDHISM

BC 6 Or 5 Century Brahmanism in India, which is thought to occur as a reaction to the established religion of the Buddha and philosophical view.

Buddhism is founded upon a vision of the Buddha's moral philosophical enlightenment, some things to recognize and find peace. The society is composed of '' is completely wrong understanding of Buddhism, Buddhists, putperesttir '' is contrary to. Instead of worshippin' sculpture statue of Buddha, Buddha's path, people icons, and set out to commit to the closure of this person to bow in adoration movement. The Buddha never himself in God or a supreme being. There's some things that the enlightened and lived as one.
Theravada Buddhism, Mahāyāna, Vajrayāna as a partner in three has Four Supreme Truth sect, the noble eightfold path, like the law of causality, they accept the teachings of the 12 Ring.

The arrival of Buddhism's first half-Island, Korea 7. Century United Shılla period. One of the three denominations of Buddhism Mahayana Buddhism from. It is located in the nature of the Buddha according to the denomination. I must reveal it in meditation and zen-like methods to apply. The basic teachings of Buddhism are the Buddha's noble eightfold path reveals what happened to the nature.

True Knowledge
The Right Mindset
The Right Word
The Correct Behavior
The Right Way Of Life
Real Effort
Watch Out For Real
Real Alertness

Korea's Goryeo dynasty, the most powerful of Buddhism in the period zamanındaydı. During this period, Korea is one of the most important works of the Buddhism and wrote the names of the people and the philosophy of history. until the establishment of the Joseon Dynasty in the 14th century, Buddhism in Korea have been the most important religious and philosophical opinion. Nowadays, with a population of more than of religion in Korea, and has the distinction of being a philosophical opinion.

CONFUCIANISM

The Chinese Sage, philosopher, political administrator, and great teacher Confucius was born in 551 BC in Lu Chou dynasty period (1027-256 Bc) lived about five hundred years before the birth of Christianity was little, his father died, he was raised by his mother's modest circumstances. A warehouse guard and public land management, but the moral and cultural policies in the original request to the Chou dynasty can revive and split the unity and integrity of the country and towards the community again into sokmaktı. In the thirties, he founded his own school and many students was raised. During the period, showing a huge awareness of thoughts came to the attention of the King and his Ministry. The seventies was country chaos occurred and had to leave the country. Explaining his thoughts went to the places people.

Confucius thoughts, we know most of the students compiled by psychologist named Söyleyişiler, therefore, we can't be sure of the accuracy of his life and thoughts, unfortunately. This is the most basic teachings; Ethics, social order, and respect. The main theme is the idea of humane order. According to him, the country depended on the layout of the institution of the family and society, in order to ensure the way his family and kids, the thought of the upcoming approaches other people with mercy mercifully reigned. Confucius gave importance to education and education for all, arguing the concept of men and only sees the framers of the conception of training a posture against the nobles. According to him, the owner of one of the training and knowledge to be noble or low class person, it didn't have to be from one of the men was born, though their efforts understudied. However, Confucius thoughts and this corresponds to is you have to respect each other and people as statuses refer humane order, however, can be achieved in this way. At the same time, most of the ancestral respect promises related to freedom of expression, so that a real life after death should not be categorized if ancestral promises to respect and hürmetin will not. That promise is what you believe, then death of Confucius's life and the biggest proof of that materialistic. Does anyone know the exact terms, according to Confucius, humbly as human virtuous person. Many virtuous people, teachings of the great and outstanding people, we see that the Holy people such as terms, an indication of the value given by the Buddha to his people.

Confucius, the only way to listen to him.

Master said: did you hear about the six word Yu, mind?

Yu: "no, I've never heard of," he said.

-"Sit down, let me tell you."

-"Learning to love against feeding leads to enjoy, people favor simplicity. Trying to figure out a thing without the love of learning, leads to confusion. Learning to love sincerity without want, leads to the conclusion that harmful to people. Love of learning leads to accuracy, people without dissent. Without wanting to be resistant to the love of learning, leads to unnecessary human behavior. "

Should go to the back, you know-you know, like they don't know how many of you have your alert, ignorant.

The thought of Confucius and the great teachings of me dragging after him when she met some of the thinkers in touch and Neo-Confucian percent emerged. Neo-Confucian influenced by Taoism and Buddhism, Confucian thought of luxury, is thought to be China's Song dynasty period and has occurred. The maximum contact is the basis of Confucian thought and Taoist views influenced by the Neo-Confucian thought, we can say that the Taoist vision. The Neo-Confucian thought as the most descriptive synthesis of the philosophy of the far East. Despite this, in itself, as distinct from idealist and rationalist ideas emerged.

The most important representative of the Zhu Xi rationalist perspective layout principle (Lİ) is referred to as the main reason for being there and seeing the layout of the entity granting your personal structure of the upper limit on the level of the format sınırsızın is the Taiji. In fact, Rationalist Neo-Confucian of the Taoist vision as being contrary to the extremely vulnerable from there, although the Tao agrees however with the universe (Supreme doctrine or Tao) is an indivisible bond between. An idealistic vision of existence. In a nutshell, Neo-Confucian metaphysics as a theological and Ontological, cosmological, and thus taken each field putting out different ideas has provided great contributions in the field of philosophy.

Neo-Confucian thought that emerged during the Song dynasty, Ming Dynasty and Qing Dynasty time period continued to dominate time Hasan saw.

Korea's Confucian thought during the period of Joseon, at first in the domination of Hwang, including Yi I, Neo-Confucian thought, such as Park Jae-ga too shaken up the idea and gave direction to the life of this period in Korea the philosophers. Also, the layout of the structure of society in Korea, deeply impressed by the traditions and culture, and Jongmyo, the idea of Confucius ceremony and rituals like Seollal Korea placed the community structure.

In General, the Korea society, which occurs in many since the thinker and the thought of including China in the first place was inhabited by bilgeyi and every period has been influenced by a different stream. Today, in terms of culture and social structure, a synthesis of all these currents and ideas.

Bibliography
Ahmet Can Asena: Çin Doğu Türkistan
Konfüçyüs: Analektler (Lun-yu)
Laozi: Tao Te Chıng
John Man: Kubilay Han
Translated
sukjong
[Resim: ca6zc.gif]
Cevapla
#3
Emeğinize sağlık. Smile
Çok teşekkürler.^^
Cevapla
#4
Sunum için teşekkür ederiz. Onay

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld
Cevapla
#5
Teşekkürler paylaşım için. ^^
Cevapla
#6
Dernek grubumuzda.

>>> https://www.facebook.com/groups/43660099...nref=story
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise