Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Government of South Korea
#1
Government of South Korea / Güney Kore Hükümeti

[Resim: 64874827.jpg]

Cumhurbaşkanı

Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülke tarafından halkoyu ile seçilir ve yürütme organının başında durur.
Cumhurbaşkanı hiçbir ek koşul olmadan, beş yıllık tek bir dönemde hizmet verir. Bu tek dönem şartı, uzatılmış zaman süresince hükümetin yönetim araçlarını bireysel kullanmayı engellemek için güvenlik önlemi niteliğindedir. Cumhurbaşkanının sakatlanması veya ölmesi gibi konularda, başbakan veya Kabine üyeleri kanun uyarınca geçici Cumhurbaşkanı olarak hizmet ederler.
Mevcut siyasi sistem altında, Cumhurbaşkanı beş büyük görevi vardır. Birincisi, devletin başıdır, hükümet sisteminde ve dış bağlantılarda ulusu temsil eder. Yabancı diplomatlardan ödüller ve diğer onur, tebrik ve af dileklerini kabul eder. Bağımsızlığı korumak, toprak bütünlüğünü ve devletin sürekliliğini sağlamak, Anayasa'nın uygulanmasını sağlama görevi vardır, ilaveten Kore'nin barışçıl birleşme politikası yegane görevidir.
İkincisi, Cumhurbaşkanı baş idarecidir ve yasaların uygulanması için kararnameler ile emirler vererek yasama organınca onaylanan yasaları uygular. Cumhurbaşkanının Kabineyi ve değişen sayıda danışma organları ile yürütme organlarını yönetmede tam yetkisi vardır. Başbakan ve yürütme organları başkanları da dahil olmak üzere kamu personellerini atama yetkisi vardır.
Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Savaş ilan etmek de dahil olmak üzere, askeri politika üzerinde geniş yetkisi vardır.
Dördüncüsü, Cumhurbaşkanı ülkenin en iyi diplomatı ve dış politika yapıcısıdır. Diplomatik elçileri akredite eder veya göreve gönderir ve yabancı ülkelerle anlaşmalar imzalar.
Son olarak, Cumhurbaşkanı baş politika yapıcı ve önemli bir milletvekilidir. Millet Meclisi'ne yasa tasarısı teklif edebilir veya şahsen veya yazılı olarak yasama organına görüşlerini ifade eder.Başkan, Milli Meclisi feshedemez ama Anayasa'da, görevden alma işlemi ile Meclis nihai sorumlu başkanı olarak karar verir.


[Resim: 011fhp.jpg]Kabine(Bakanlar Kurulu)

Kore'nin başkanlık sistemi çerçevesinde, Cumhurbaşkanı 15 ila 30 üyeden oluşan kabine aracılığıyla görevlerini yerine getirir ve hükümet politikası hakkındaki tüm önemli kararlardan sorumlu olan Cumhurbaşkanı önderliğinde görüşülür. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve Millet Meclisi tarafından onaylanır. Cumhurbaşkanı'nın yönetici asistanı olarak, Başbakan idari bakanlıkları denetler ve Cumhurbaşkanının başkanlığında Hükümet Politikası Koordinasyon Ofisi'ni yönetir. Başbakan aynı zamanda önemli ulusal politikaları tartışma ve Millet Meclisine toplantılarına katılma gücüne sahiptir.
Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından Başbakanı'nın önerileri üzerine atanır. Kendi idari bakanlıklarına önderlik etme ve denetleme hakkına sahipler, önemli devlet işlerini tartışırlar, Cumhurbaşkanı adına hareket ederler ve Millet Meclisi'ne katılıp, görüşlerini belirtirler. Kabine üyeleri toplu halde ve bireysel olarak sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar.
Kabine sistemine ek olarak, Cumhurbaşkanı'nın ulusal politikaları formüle edip yürüteceği çeşitli kurumları vardır: Kore Denetim ve Teftiş Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kore İletişim Komisyonu. Bu kuruluşların başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır, fakat Denetim ve Teftiş Kurulu Başkanı'nın başkanlık atanması Millet Meclisi'nin onayına tabidir. Denetim ve Teftiş Kurulu, merkezi ve yerel hükümet kuruluşlarını, hükümet kurum ve ilgili kuruluşların mali hesaplarını denetleme yetkisine sahiptir.
Ayrıca kurul, kamu otoritesini ihlal etme ve ya kamu görevlilerini kendi görevleri için kullanıp görevini suistimal edenleri teftiş etme yetkisine sahiptir. Kurulun sadece İcra Başkanına karşı sorumlu olmasına rağmen, denetleme raporları Cumhurbaşkanı ve Millet Meclisi'ne rapor edilir.
Milli İstihbarat Teşkilatı, iç stratejik istihbaratın yanı sıra dış kaynaklı yıkıcı faaliyetler ve uluslararası suç olayları hakkında bilgi toplamada yetkilidir. Aynı zamanda hükümetin istihbarat ve güvenlik faaliyetlerini planlayıp koordine eder.
Kore İletişim Komisyonu bir konsensüs temelinde komite de çalışacak beş daimi üyeden oluşur. Hükümetin desteklediği en üst düzey telekomünikasyon ve gerçek zamanlı İnternet televizyon hizmetleri veya IPTV ajansıdır.[Resim: 93437043.jpg]


English

The President

The President of the Republic of Korea, elected by a nationwide, popular vote, stands at the apex of the executive branch.
The President serves a single five-year term, with no additional terms being allowed. This single-term provision is a safeguard for preventing any individual from holding the reins of government power for a protracted period of time. In the event of presidential disability or death, the Prime Minister or members of the Cabinet will temporarily serve as the President as determined by law.
Under the current political system, the President plays five major roles. First, the President is head of state, symbolizing and representing the entire nation both in the governmental system and in foreign relations. He receives foreign diplomats, awards decorations and other honors, and grants pardons. He has the duty to safeguard the independence, territorial integrity, and continuity of the state and to uphold the Constitution, in addition to the unique task of pursuing the peaceful reunification of Korea.
Second, the President is the chief administrator and thus enforces the laws passed by the legislature while issuing orders and decrees for the enforcement of laws. The President has full power to direct the Cabinet and a varying number of advisory organs and executive agencies. He is authorized to appoint public officials, including the Prime Minister and heads of executive agencies.
Third, the President is commander-in-chief of the armed forces. He has extensive authority over military policy, including the power to declare war.
Fourth, the President is the nation's top diplomat and foreign policy maker. He accredits or dispatches diplomatic envoys, and signs treaties with foreign nations.
Finally, the President is chief policy maker and a key lawmaker. He may propose legislative bills to the National Assembly or express his views to the legislature in person or in writing. The President cannot dissolve the National Assembly, but the Assembly can hold the President ultimately accountable to the Constitution by means of an impeachment process.

Cabinet

Under Korea's presidential system, the President performs his executive functions through a Cabinet made up of 15 to 30 members and presided over by the President, who is solely responsible for deciding all important government policies. The Prime Minister is appointed by the President and approved by the National Assembly. As the principal executive assistant to the President, the Prime Minister supervises the administrative ministries and manages the Office for Government Policy Coordination under the direction of the President. The Prime Minister also has the power to deliberate major national policies and to attend the meetings of the National Assembly.
Members of the Cabinet are appointed by the President upon recommendation by the Prime Minister. They have the right to lead and supervise their administrative ministries, deliberate major state affairs, act on behalf of the President and appear at the National Assembly and express their opinions. Members of the Cabinet are collectively and individually accountable to the President only.
In addition to the Cabinet, the President has several agencies under his direct control to formulate and carry out national policies: the Board of Audit and Inspection of Korea, the National Intelligence Service, and the Korea Communications Commission. The heads of these organizations are appointed by the President, but the presidential appointment of the Chairman of the Board of Audit and Inspection is subject to the approval of the National Assembly. The Board of Audit and Inspection has the authority to audit the financial accounts of central and local government agencies, government corporations and related organizations.
The board is also vested with the power to inspect abuses of public authority or misconduct by public officials in their official duties. The results of audits are reported to the President and the National Assembly, although the board is responsible only to the chief executive.
The National Intelligence Service is authorized to collect strategic intelligence of internal as well as external origin and information on subversive and international criminal activities. It also plans and coordinates the intelligence and security activities of the government.
The Korea Communications Commission comprises five standing members who run the committee on a consensus-basis. It is the highest-level agency that governs broadcasting, telecommunications and real-time Internet television services or IPTV.
[Resim: 93818702.jpg]


Devlet Yapısı / Government Structure
[Resim: bakanlk.jpg]
Alıntı
#2
CheongwaDae
[Resim: 31868248.gif]
Cheong Wa Dae veya Blue House, Kore Cumhuriyeti Başkanının yönetici ofisi ve resmi konutudur. Binanın adı mavi-yeşil çatı anlamına gelir. Cheong Wa Dae, bazı modern öğelerle geleneksel Kore tarzını büyük ölçüde inşa etmiş binalardan oluşan bir komplekstir.
Resmi SiteDenetim ve Teftiş Kurulu
[Resim: 94200949.gif]
Denetim ve Teftiş Kurulu devlet dairelerinin gelir gider hesaplarının sonuçlarını inceler ve hesaplarını , kanunla gösterilmiş bu tür kuruluşları ve devlet kurumları tarafından yapılan çalışmaları ve personel görevlerini denetler. DTK yetki alanındaki uygunsuz veya haksız kararları -eğer iki yıl içerisinde verilmiş karar ise- inceleme süreci başlatabilir.
Resmi Site


Milli İstihbarat Teşkilatı
[Resim: 32550620.gif]
Milli İstihbarat Teşkilatı, ülkenin stratejisi ve güvenlik hakkında bilgi toplar ve dağıtır, belgeleri, dosyaları, malzemeleri korur ve ülkenin gizli bilgileri ve ulusal güvenliğini etkileyen suçları inceler. Milli İstihbarat Teşkilatı, Kore Merkezi İstihbarat Teşkilatı (KCIA) olarak 1961 yılında kuruldu, 1961 yılında Ulusal Güvenlik Planlama Ajansı adını değiştirdi ve 1999 yılında şimdiki adını aldı.
Resmi Site


Kore İletişim Komisyonu
[Resim: 40984104.gif]
Eski Kore Yayın Komisyonu ve Bilgi ve İletişim Bakanlığını'nın çekirdek fonksiyonunu benimseyen, Kore İletişim Komisyonu yayıncılık ve telekomünikasyon arasındaki yakınlaşma süreci desteklemektedir. Komisyon "Green IT" yayılmaları, yurtdışındaki pazarları destekleme, haberleşme hizmetlerindeki yatırımı genişletme, yayın hizmeti pazarını geliştirme gibi görevler için ayrılmıştır.
Resmi Site


Vatansever ve Gazi İşleri Bakanlığı
[Resim: 54662382.gif]
Vatansever ve Gaziler Bakanlığı İşleri bağımsızlık ve refahı için savaşçılarını, kendini vatanı ve ulusunu korumaya adayan askerleri ve polis memurlarını onurlandırıp, korur ve vatanseverlik örneği olarak onların asil vatanseverlik ruhunu korur. Böyle yaparak, Bakanlık vatanseverlik ruhunu toplum arasında yayar ve ulusal kalkınma için zemin hazırlar.
Resmi Sitesi


Adil Ticaret Komisyonu
[Resim: 50142271.gif]
Adil Ticaret Komisyonu ulusal rekabet politikalarını düzenler ve yönetir, tartışıp karar verir ve diğer kuruluşların antitröst davalarına herhangi bir müdahale olmaksızın bakar. Komisyonun dört ana görevi vardır: rekabete teşvik etmek, tüketici haklarının güçlendirilmesi, KOBİ'ler için rekabet ortamı oluşturmak ve ekonomik gücün yoğunlaşmasını engellemek. Bu amaçla, Tekel Düzenleme ve Adil Ticaret Yasası da dahil olmak üzere dokuz yasa uygulanır.
Resmi SitesiFinansal Hizmetler Komisyonu
[Resim: 96816275.gif]
Finansal Hizmetler Komisyonu, finans endüstrisinin gelişmesine ilişkin önemli finansal sorunları, finansal pazarların istikrarını, sağlam kredi sistemini ve adil ticaret uygulamalarınının tanıtımını görüşür ve çözer. Komisyon, Kore'nin finansal pazarlarının güvenli ve sağlam olduğu kadar canlı ve küresel rekabetçi pazar alanları olduğundan emin olmak için sofistike finansal politikalar oluşturulması üzerinde duruyor.
Resmi SitesiYolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu
[Resim: yolsuzluklamcadelevesiv.gif]
Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu, yolsuzluğu önleyecek ve caydıracak sağlam bir toplum oluşturur ve toplumun haklarını idari temyiz sistemiyle yasadışı ve adaletsiz idari uygulamalardan korur. Komisyon, Kore Bağımsızlık Komisyonu tarafından Yolsuzluk ve İdari Temyiz Komisyonu'na karşı Kore Ombudsmanlığı'na entegre edilerek hazırlanmıştır.
Resmi Sitesi


Strateji ve Maliye Bakanlığı
[Resim: stratejivemaliyebakanl.gif]
Strateji ve Finans Bakanlığı, orta-uzun vadeli sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerini planlayıp koordine eder ve yıllık bazda ekonomi politikasının yönünü ayarlar; kaynakları etkili bir şekilde dağıtır ve bütçe yürütme etkinliğini değerlendirir; ve Kore'nin vergilendirme politikası ile sistemini planlar ve yeniden düzenler. Bakanlık, 2008 küresel mali aksiliğe karşı hükümetin çabalarının çekirdeğini oluşturur.
Resmi Sitesi


Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
[Resim: eitimbilimveteknolojiba.gif]
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, temel öğrenme kapasitesi olan okul öncesi çocukları eğitir, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için uygun eğitimi sağlar ve ulusal üniversitelerin uluslararası rekabet ortamına girmesi için yükseköğretimi güçlendirir. Özel öğretimin maliyetini azaltırken, kamu eğitiminin memnuniyetini ikiye katlamak amaçlanır.
Resmi Sitesi


Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı
[Resim: dileriveticaretbakanl.gif]
Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı kurar, yönetir, üretir ve dış ticaret politikalarını, görüşmeleri ve dış ekonomik ilişkileri düzenler; yurtdışındaki Kore vatandaşlarını korur ve destekler; uluslararası çevre analizi yapar ve konsolosluk hizmeti sağlar. Bakanlık ABD, Japonya ve Çin de dahil olmak üzere küresel meslektaşları ile yapılan serbest ticaret anlaşmalından sorumludur.
Resmi SitesiEnglish


CheongwaDae
Cheong Wa Dae, or the Blue House, is the executive office and official residence of the Korean head of state, the President of the Republic of Korea. The name refers to the building's blue-green roof. Cheong Wa Dae is a complex of buildings, built largely in the traditional Korean style with some modern elements.


Board of Auditand Inspection
Board of Audit and Inspection examines the final accounts of revenues and expenditures of the government offices, audits their accounts and such organizations as prescribed by the laws, and inspects works performed by government agencies and the duties of their staff. BAI may initiate the review process on its own authority if it finds its decisions inappropriate or unjust, as long as such a finding has been made within two years after the decision.


National Intelligence Service
National Intelligence Service collects and distributes information on the nation's strategy and security, maintains documents, files, materials, and facilities related to the nation's classified information and investigates crimes affecting national security. NIS was created in 1961 as the Korea Central Intelligence Agency (KCIA) and changed its name to Agency for National Security Planning (NSP) in 1961 and to the current NIS in 1999.

Korea Communications Commission
Embracing the core function of the former Korean Broadcasting Commission and the Ministry of Information & Communication, Korea Communications Commission promotes the convergence process between broadcasting and telecommunications. The commission is devoted to such tasks as advancement of broadcasting service market, investment expansion in communications services, support for overseas market development and spread of "green IT."

Ministry of Patriots and Veterans Affairs
Ministry of Patriots and Veterans Affairs honors and secures well-being of independence fighters, soldiers and police officers, who devoted and sacrificed their lives for the nation and its people, and preserves and descends their noble patriotic spirit as a paragon of patriotism. By doing so, the ministry promotes patriotic spirit among people and lays the spiritual groundwork for national development.

Fair Trade Commission
Fair Trade Commission formulates and administers national competition policies, and deliberates, decides, and handles antitrust cases without any intervention from outside organizations. The commission is committed to four main mandates: promoting competition, strengthening consumer rights, creating a competitive environment for SMEs and restraining concentration of economic power. To that end, it enforces nine laws including the Monopoly Regulation and Fair Trade Act.

Financial Services Commission
Financial Services Commission deliberates and resolves important financial issues concerning the advancement of financial industry, the stability of financial markets, the promotion of a sound credit system and fair trading practices. The commission focuses on devising sophisticated financial policies to make sure Korea's financial markets remain safe and sound as they advance into vibrant and globally competitive marketplaces.

Anti-corruption and Civil Rights Commission
Anti-corruption and Civil Rights Commission builds a sound society by preventing and deterring corruption in the public sector and protects people's rights from illegal and unfair administrative practices through the administrative appeals system. The commission was launched in early 2008 by integrating the Ombudsman of Korea, the Korea Independent Commission against Corruption and the Administrative Appeals Commission.

Ministry of Strategy and Finance
Ministry of Strategy and Finance plans and coordinates the mid- to long-term socio-economic development goals and sets economic policy direction on an annual basis; distributes resources effectively and assesses the effectiveness of budget execution; and plans and reforms Korea's taxation policy and system. The Ministry is at the core of the government efforts to combat against 2008 global financial setback.

Ministry of Education,Science and Technology
Ministry of Education, Science and Technology nurtures basic learning capacity in pre-school children, provides appropriate education for primary and secondary students and strengthen higher education in order for nationwide universities to gain international competitiveness. It endeavors to double the satisfaction of public education while reducing the cost of private education.

Ministry of Foreign Affairs and Trade
Ministry of Foreign Affairs and Trade establishes, conducts, generates and regulates foreign policies on trade, negotiations and external economic affairs; protects and supports overseas Korean nationals; conducts analysis of the international environment; and provides consular services. The Ministry is heavily charged with the mission of concluding free trade agreements with global counterparts, including the U.S., Japan and China.

Alıntı
#3
Birleşme Bakanlığı
[Resim: birlemebakanl.gif]
Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore politikasını belirler, Kore arasında diyalog kurup, Kore arasında insani işbirliğini sürdürür ve birleşme hakkında eğitim programları düzenler. Ulusal Birleşme için Kore Enstitüsü, bakanlığın önemli bir beyin takımıdır, Kuzey Kore ve birleşme ile ilgili araştırma merkezi görevindedir.
Resmi Sitesi


Adalet Bakanlığı
[Resim: adaletbakanl.gif]
Adalet Bakanlığı, Anayasayı ve cumhuriyet kanunlarını koruyup güçlendirerek Kore Cumhuriyeti halkına hizmet vermekte ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer Kabine üyelerine hukuki danışmanlık yapmaktadır. Islah ve rehabilitatif yönetim ve göçten de sorumludur.
Resmi SitesiMilli Savunma Bakanlığı
[Resim: millisavunmabakanl.gif]
Milli Savunma Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti halkına askeri güvenlik sağlar, Kore yarımadasında barış rejimi kurulmasını destekler ve bölgesel güvenlik ile dünya barışına katkıda bulunur.
Resmi SitesiKamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanlığı
[Resim: kamuynetimivegvenlikbak.gif]
Kamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanlığı insanlara hizmet ederek kamu taleplerini karşılamak ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki uyum ilkesine dayandırarak Kore hükümetini daha verimli ve gelişmiş hale dönüştürmek için çaba harcar.
Resmi SitesiKültür, Spor ve Turizm Bakanlığı
[Resim: kltrsporveturizmbakanl.gif]
Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı halka kültürel fırsatlar sağlamak için kültür, sanat, spor, turizm ve din yayma politikalarını geliştirir ve uygular. Kore Kültür ve Bilgi Servisi Bakanlığa aittir.
Resmi Sitesi

Gıda, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı
[Resim: gdatarmormanvebalklkbak.gif]
Gıda, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, yerli tarım ve balıkçılıkta küresel arenada rekabet edebilmek için işleme ve pazarlamayı kapsayan tarımı birincil üretime dayalı sanayiden gelişmiş sanayiye çıkarmayı hedefliyor.
Resmi SitesiBilgi Ekonomisi Bakanlığı
[Resim: bilgiekonomisibakanl.gif]
Bilgi Ekonomisi Bakanlığı, geleneksel endüstriyel yapılara teşvik ve endüstriyel yenilikçilik için önemli olan yeni büyüme aracının geliştirilmesinden sorumludur.
Resmi SitesiSağlık, Refah Bakanlığı
[Resim: salkrefahbakanl.gif]
Sağlık ve Refah Bakanlığı, sosyal risklere karşı kamuyu korur, sosyal bütünleşmeye teşvik eder ve kaliteli sosyal hizmetler sunar. Kore Gıda ve İlaç İdaresi Sağlık Bakanlığı bünyesinde, gıdaların ve ilaçların güvenliğini ve etkinliğini sağlayarak halk sağlığını teşvik eder.
Resmi SitesiÇevre Bakanlığı
[Resim: evrebakanl.gif]
Çevre Bakanlığı kirlilik tehdidi altındaki milleti korur ve temiz su ve açık gökyüzü sağlayarak insanların yaşam kalitesini arttırır. Aynı zamanda Dünya'yı korumak için küresel çabalara katkıda bulunmayı amaçlar.
Resmi Sitesi


İstihdam ve Çalışma Bakanlığı
[Resim: stihdamvealmabakanl.gif]
İstihdam ve Çalışma Bakanlığı işçi standartları, işin güvenliği ve sağlığı, çalışanların refahı, istihdam politikaları, eşit istihdam ve diğer işlerden sorumludur.
Resmi Sitesi


Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı
[Resim: cinsiyeteitliiveailebak.gif]
Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı kadınların işgücünü geliştirir, besler ve kadın haklarının iyileştirilmesi için politikalar uygular, ilgili eğitim programları sunar ve cinsiyet eşitliği üzerinde araştırma yapar. Aynı zamanda aile ve gençlikle ilgili politikaları destekler.
Resmi SitesiKara Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanlığı
[Resim: karaulatrmavedenizcilik.gif]
Kara Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanlığı tam güçlü bağlara sahip bir ülke yapmak amacıyla 5 okyanus ve 6 kıtada ulaşım, taşımacılık ve lojistik ağların oluşturulmasına odaklanır.
Resmi Sitesi

English

Ministry of Unification
Ministry of Unification establishes North Korea policy, coordinates inter-Koran dialogue, pursues inter-Korean humanitarian cooperation and provides education programs on unification. The Korea Institute for National Unification, a major think tank of the ministry, plays the central role in researching on North Korea and unification.

Ministry of Justice
Ministry of Justice serves the people of the Republic of Korea by guarding and enforcing the Constitution and laws of the republic and renders legal advice to the President, the Prime Minister, and other Cabinet members. It is also in charge of correctional and rehabilitative administration and immigration.

Ministry of National Defense
Ministry of National Defense provides military security for the people of the Republic of Korea, supports the establishment of a peace regime on the Korean peninsula and contributes to regional security and world peace.

Ministry of Public Administration and Security
Ministry of Public Administration and Security makes efforts to meet public demands by serving the people and transforming the Korean government into a more capable and efficient organization, based on the principle of harmony between the central and local governments.

Ministry of Culture, Sports and Tourism
Ministry of Culture, Sports and Tourism develops and implements a wide range of policies to promote culture, arts, sports, tourism and religion so as to provide cultural opportunities to the public. Korean Culture and Information Service belongs to the ministry.

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries
Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries aims to upgrade agriculture from primary production-based industry to advanced industry, which encompasses processing and marketing so that domestic agriculture and fisheries can compete in the global arena.

Ministry of Knowledge Economy
Ministry of Knowledge Economy is responsible for fostering traditional industrial structures and developing new growth engines which are crucial for industrial innovation.

Ministry for Health, Welfare
Ministry of Health and Welfare protects the public from social risks, promotes social integration and provides quality social services. Korea Food and Drug Administration under the Health Ministry promotes the public health by ensuring the safety and efficacy of foods and pharmaceuticals.

Ministry of Environment
Ministry of Environment protects the nation from the threat of pollution and improves the quality of life so that people can enjoy clean water and clear skies. It also aims to contribute to global efforts to protect the Earth.

Ministry of Employmentand Labor
Ministry of Employment and Labor is responsible for labor standards, occupational safety and health, employee welfare, employment policies, equal employment and other labor affairs.

Ministry of Gender Equality and Family
Ministry of Gender Equality and Family develops and implements policies to nurture women in the labor force and improve women's rights, provides relevant education programs and conducts research on gender equality. It also promotes family- and youth-related policies.

Ministry of Land Transport and Maritime Affairs
Ministry of Land Transport and Maritime Affairs focuses on constructing transportation and logistics networks that reach out to the 5 oceans and 6 continents so as to make the country fully equipped with strong linkages.Çeviri / Translation: ^^tubi^^ & LikeAStar
[Resim: sr2.gif]
Alıntı
#4
[Resim: 29097634.jpg]

[Resim: 95671690.jpg]

[Resim: 30681054.jpg]

[Resim: 33699609.jpg]
Alıntı
#5
Uzun ve detaylı tanıtım için teşekkürler kuzum.. ^^
[Resim: YvZOAz.gif]
OLICITY
[Resim: ynZQzk.png]
Alıntı
#6
LikeAStar.Tanıtım için çok teşekkür ederim. Smile
Raise your words,not your voice.
It is rain that grows flowers, not thunder.

Rumi.

Alıntı
#7
Teşekkürler bu güzel tanıtım için.. :OPUCUk:

Seher Seheri'ni çook seviyor ama belki Seher Seheri'ni daha çok seviyordur. xD --- yongseng


Alıntı
#8
Konu için teşekkürler Cool
Everything in your life is a reflection of a choice you have made.
If you want a different result, make a different choice.

Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise